ساعات پخش برنامه ها

ساعات پخش برنامه ها:

امواج کوتاه رديف 25 متر از ساعت 20:00 دقيقه به وقت تهران

12.140 kHz